Privacy

Uw persoonsgegevens en uw privacy in Praktijkgezondheidszorg.

Algemeen

Per 25 mei geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit is een nieuwe Europese privacywet. Daardoor is de privacy in alle landen van de EU gelijk. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) komt dus in de plaats van de oude Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen genoemd waarin ik als therapeut moet voldoen omdat ik gegevens vastleg in cliëntendossiers.

De AVG is de (nieuwe) wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

In de praktijk betekent dit, dat wij binnen onze Praktijkgezondheidszorg onszelf en overige verwerkers goed gecontroleerd hebben en de verwerkingsstromen van gegevens vastleggen en beveiligen om ervoor te zorgen dat uw gegevens bij ons in veilige handen zijn.

Wat doe ik met uw persoonlijke gegevens?

Praktijk Gezondheidszorg Noord Friesland, let er nauwgezet op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot alleen datgene wat echt nodig is.

Praktijk Gezondheidszorg NF gebruikt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen, namelijk het agenderen van afspraken, uw behandeling en het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de praktijk

Praktijk Gezondheidszorg NF, Lage Herenweg 30 te Marrum, is volgens de AVG de verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvinden. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

Ik leg de volgende gegevens van u vast:

Voorletters, achternaam, voornaam, geslacht, adres, telefoonnummer(s), e-mailadres, naam huisarts, medische klacht, behandeldatum, uitgevoerde behandeling, behandelresultaat, naam en nummer zorgverzekeraar.

Deze gegevens worden uitsluitend voor specifieke doeleinden verzameld, te weten:

 • Voor therapeutische zorgverlening;
 • Voor doelmatig financiële afhandeling van uw behandelingen bij de zorgverzekeraars;
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden;
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden en vooraf wordt uw goedkeuring gevraagd;
 • Praktijk Gezondheidszorg NF heeft zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens en heeft geheimhoudingsplicht;
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Ik heb passende beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen (zoals werken met inlogcodes op beveiligde pc’s met beveiligde software specifiek bedoeld voor registratie van medische- en andere gevoelige gegevens;
 • De strenge beveiligingseisen worden ook aan partijen gesteld die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken (bv zorgverzekeraars en softwareleverancier(s)) middels verwerker overeenkomsten;
 • Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden, melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt;
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 20 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar;
 • Uw financiële gegevens bewaren wij de wettelijke termijn van 7 jaar.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad);
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven;
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier;
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten / bezwaar aan te tekenen;
 • Het recht op dataportabiliteit, d.w.z. overdraagbaarheid van persoonsgegevens ; het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft;
 • Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Praktijk Gezondheidszorg heeft de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts / verwijzer).

Uw gegevens worden slechts voor kwaliteitsdoeleinden (geanonimiseerd) verstrekt aan derden, zoals genoemd in de toestemmingsverklaring tussen u en onze praktijk.

Klachten

Een klacht?
 
U heeft een klacht, dat is vervelend en die moet opgelost worden. 
 
Graag ga ik met u in gesprek over uw klacht om te kijken of wij samen een oplossing kunnen vinden. Vindt u het lastig om het bespreekbaar te maken dan kunt u er ook voor kiezen om het schriftelijk te doen. Uiteraard gaan we daarna samen in gesprek om te kijken of we de klacht kunnen oplossen.
 
Lukt het niet om er samen uit te komen dan ben ik via mijn beroepsvereniging NVST aangesloten bij een klachtenfunctionaris (Quasir) en bij een geschillencommissie (Stichting Zorggeschil).
 
De klachtenfunctionaris is onafhankelijk en ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht en het onderzoeken van een oplossing. Uw therapeut wordt op de hoogte gesteld van het inschakelen van de klachtenfunctionaris.
 
Indien samen met de klachtenfunctionaris  geen oplossing wordt gevonden, kunt u terecht bij de geschillencommissie. De klachtenfunctionaris kan u ondersteunen bij het inschakelen hiervan. Een geschillencommissie doet een bindende uitspraak.
 
Het stappenplan bij een klacht:
 1. ga in gesprek met uw therapeut;
 2. indien stap 1 geen oplossing biedt, kunt u de klachtenfunctionaris van Quasir inschakelen via administratie@nvst.nl ;
 3. indien stap 2 geen oplossing biedt kunt u Stichting Zorggeschil inschakelen, dit gaat via de klachtenfunctionaris

Autoriteit persoonsgegevens:

Als u vindt dat de klacht niet naar tevredenheid is opgelost, kunt u nog terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen:

Praktijk Gezondheidszorg Noord Friesland
Lage Herenweg 30
9073GD Marrum

tel. 06 10090092
e-mail: info@praktijkgezondheidszorg.nl